Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) liên tục có đồ thị như hình bên dưới Biết F ′ ( x ) = f ( x ) , ∀ x ∈ [ − 5 ; 2 ] và ∫ − 3 − 1 ​ f ( x ) d x = 3 14 ​ . Tính F ( 2 ) − F ( − 5 )

Cho hàm số f(x) liên tục có đồ thị như hình bên dưới

Biết  và . Tính 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho b ố n di ể m A ( 0 ; 2 ; − 2 ) , B ( − 3 ; 1 ; − 1 ) , C ( 4 ; 3 ; 0 ) v à D ( 2 ; 1 ; − 2 ) . Chi̛ng minh ABCD l à m ộ t t ứ di ệ n v à t ì m t ọ a độ tr ọ ng t â m c ủ a t ứ di ệ n ABCD.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG