Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số F(x)là một nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 202 1 x ( x 2 − 9 ) ( x 2 − 4 x + 3 ) . Hỏi hàm số F(x) có bao nhiêu điểm cực trị?

Cho hàm số F(x) là một nguyên hàm của hàm số . Hỏi hàm số F(x) có bao nhiêu điểm cực trị?

  1. 1

  2. 4

  3. 3

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ giả thiết ta có F ′ ( x ) = f ( x ) = 202 1 x ( x 2 − 9 ) ( x 2 − 4 x + 3 ) = 202 1 x ( x − 3 ) 2 ( x + 3 ) ( x − 1 ) Ta có F ′ ( x ) = 0 ⇔ ⎣ ⎡ ​ x = 3 ( b ộ i c h a ˘ ~ n ) x = − 3 ( b ộ i l ẻ ) x = 1 ( b ộ i l ẻ ) ​ Vậy hàm số F ( x ) có 2 điểm cực trị Chọn đáp án D

Từ giả thiết ta có 

Ta có 

Vậy hàm số  có 2 điểm cực trị

Chọn đáp án D

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của tham số m thì phương trình 4 x x − m . 2 x + 1 + 2 m + 3 = 0 có hai nghiệm x 1 ​ , x 2 ​ thỏa mãn x 1 ​ + x 2 ​ = 4 ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG