Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) = { x x 2 + 1 ​ − 1 ​ khi x  = 0 0 khi x = 0 ​ . Giá trị f'(0) là:

Cho hàm số f(x) = . Giá trị f'(0) là:

  1. 0

  2. Không tồn tại

  3. 1

R. Roboteacher114

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

f ′ ( 0 ) = x → 0 lim ​ x − 0 f ( x ) − f ( 0 ) ​ = x → 0 lim ​ x x x 2 + 1 ​ − 1 ​ − 0 ​ = x → 0 lim ​ x 2 x 2 + 1 ​ − 1 ​ = x → 0 lim ​ x 2 ( x 2 + 1 ​ + 1 ) x 2 + 1 − 1 ​ = x → 0 lim ​ x 2 ( x 2 + 1 ​ + 1 ) x 2 ​ = x → 0 lim ​ x 2 + 1 ​ + 1 1 ​ = 2 1 ​

1

Câu hỏi tương tự

Dùng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của các hàm số sau: f ( x ) = 2 x 2 + 3 x + 1 tại x 0 ​ = − 1

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG