Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x)= a x 4 − 2 x 2 + 2 '; g(x)= b x 3 + c x 2 + 2 x ccó đồ thị như hình vẽ bên: Gọi S 1 ​ , S 2 ​ là diện tích các hình phẳng gạch sọc trong hình vẽ, khi S 1 ​ = 480 557 ​ thì S 2 ​ bằng

Cho hàm số f(x)='; g(x)= ccó đồ thị như hình vẽ bên:

Gọi   là diện tích các hình phẳng gạch sọc trong hình vẽ, khi  thì  bằng 

 

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f'(x)= 4 a x 3 − 4 x Do hàm f(x)bậc bốn, hàm g(x)bậc ba và hàm số f(x)đạt cực trị tại các điểm là nghiệm của phương trình g(x) g(x)=0 nên g(x)=k.f'(x) ⇔ b x 3 + c x 2 + 2 x =k( 4 a x 3 − 4 x ) ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ b = 4 ka c = 0 2 = − 4 k ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ b = − 2 a c = 0 k = − 2 1 ​ ​ Khi đó f(x)= a x 4 − 2 x 2 + 2 ; g(x)= − 2 a x 3 + 2 x Diện tích hình phẳng S 1 ​ là S 1 ​ = ∫ − 2 1 ​ 0 ​ (f(x)-g(x))dx= ∫ − 2 1 ​ 0 ​ ( a x 4 − 2 x 2 + 2 + 2 a x 3 − 2 x )dx = ( 5 1 ​ a x 5 − 3 2 ​ x 3 + 2 x + 2 1 ​ a x 4 − x 2 ) ∣ ∣ ​ − 2 1 ​ ​ 0 ​ = 6 7 ​ − 40 1 ​ a Ta có S 1 ​ = 480 557 ​ ⇔ 6 7 ​ − 40 1 ​ a = 480 557 ​ ⇔ a = 4 1 ​ Với a = 4 1 ​ ⇒ f(x)= 4 1 ​ x 4 − 2 x 2 + 2 ; g(x)= − 2 1 ​ x 3 + 2 x Khi đó g(x)=0 ⇔ − 2 1 ​ x 3 + 2 x = 0 ⇔ [ x = 0 x = ± 2 ​ Vì vậy, diện tích hình phẳng S 2 ​ là S 2 ​ = ∫ 2 3 ​ 2 ​ (f(x)-g(x))dx= ∫ 2 3 ​ 2 ​ [( 4 1 ​ x 4 − 2 x 2 + 2 )-( − 2 1 ​ x 3 + 2 x )]dx= 240 299 ​

Ta có f'(x)=

Do hàm f(x) bậc bốn, hàm g(x) bậc ba và hàm số f(x) đạt cực trị tại các điểm là nghiệm của phương trình g(x)  g(x)=0 nên g(x)=k.f'(x)=k()

Khi đó f(x)= ; g(x)= 

Diện tích hình phẳng  là

=(f(x)-g(x))dx=(+)dx

==

Ta có ==

Với f(x)=; g(x)=

Khi đó g(x)=0

Vì vậy, diện tích hình phẳng  là

=(f(x)-g(x))dx=[()-()]dx=

1

Câu hỏi tương tự

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG