Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số F (x) = f (x) . sinx + 2020 là một nguyên hàm của hàm số f ′ ( x ) . cos x v ớ i ∀ x ∈ [ 0 ; 4 π ​ ] và f (0) = 1.Giá trị của tích phân I = ∫ 0 2 1 ​ ​ [ f ( x ) ] 2 . ( cos x − sin x ) d x bằng:

Cho hàm số F (x) = f (x) . sinx + 2020 là một nguyên hàm của hàm số và f (0) = 1. Giá trị của tích phân  bằng:

R. Robo.Ctvx22

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

. Đến đây ta lấy nguyên hàm hai vế, sẽ được: ∫ f ( x ) f ′ ( x ) ​ dx = ln ∣ f ( x ) ∣ = ∫ cosx − sinx cosx ​ dx = A Xét nguyên hàm B = ∫ cosx − sinx sinx ​ dt Suy ra A = ∫ cosx − sinx cosx ​ dx = 2 x ​ − 2 1 ​ ln ∣ cosx − sinx ∣ + C = ln ∣ f ( x ) ∣ ( ∗ ) Thay x = 0 vào (*) ta được Suy ra ∫ 0 2 1 ​ ​ [ f ( x ) ] 2 . ( cos x − sin x ) d x = I = ∫ 0 2 1 ​ ​ e x d x = e ​ − 1

Ta space có colon left square bracket straight F left parenthesis straight x right parenthesis right square bracket to the power of straight prime equals straight f to the power of straight prime left parenthesis straight x right parenthesis times sinx plus straight f left parenthesis straight x right parenthesis times cosx equals straight f to the power of straight prime left parenthesis straight x right parenthesis times cosx not stretchy left right double arrow fraction numerator straight f to the power of straight prime left parenthesis straight x right parenthesis over denominator straight f left parenthesis straight x right parenthesis end fraction equals fraction numerator cosx over denominator cosx minus sinx end fraction .

Đến đây ta lấy nguyên hàm hai vế, sẽ được: 

Xét nguyên hàm 

Error converting from MathML to accessible text. 

Thay x = 0 vào (*) ta được 0 over 2 minus 1 half ln vertical line cos 0 minus sin 0 vertical line plus C equals ln vertical line f left parenthesis 0 right parenthesis vertical line not stretchy left right double arrow C equals ln 1 equals 0

Suy space ra space straight x over 2 minus 1 half ln vertical line cosx minus sinx vertical line equals ln vertical line straight f left parenthesis straight x right parenthesis vertical line not stretchy left right double arrow left square bracket straight f left parenthesis straight x right parenthesis right square bracket squared equals fraction numerator straight e to the power of straight x over denominator cosx minus sinx end fraction

Suy ra 

1

Câu hỏi tương tự

Biết tích phân ∫ 1 3 ​ x 2 I n d x = a ln 3 − b ; trong đó a và b là những số biểu thức T = ab bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG