Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f (x) = + có đồ thị (C). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Cho hàm số f (x) = open parentheses fraction numerator square root of 3 space minus square root of 2 over denominator 3 end fraction close parentheses to the power of x +  open parentheses fraction numerator square root of 3 space plus square root of 2 over denominator 3 end fraction close parentheses to the power of x có đồ thị  (C). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

  1. f (x) đồng biến trên R

  2. Đường thẳng y = 1 là tiệm cận ngang của (C)

  3. Đồ thị (C) tiếp xúc với trục Ox .

  4. Đồ thị (C) đi qua các điểm A( 0; 2) , Bopen parentheses 2 semicolon 10 over 9 close parentheses .

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(A): (0) = 2 nên (x) không đồng biến trên R, Khẳng định (A) sai (B): nên (C) không có TCN. Khẳng định (B) sai (C) : x nên (C) không tiếp xúc trục Ox. Khẳng định (C) sai (D) : nên (C) đi qua A( 0;2), B . Khẳng định (D) đúng

(A): f(0) = 2 greater than space f space left parenthesis 1 right parenthesis space equals fraction numerator 2 square root of 3 over denominator 3 end fraction nên f (x) không đồng biến trên R, Khẳng định (A) sai

(B): limit as x rightwards arrow plus infinity of space f left parenthesis x right parenthesis space equals space plus infinity comma space limit as x rightwards arrow negative infinity of space f left parenthesis x right parenthesis space equals space plus infinity nên (C) không có TCN. Khẳng định (B) sai

(C) : f open parentheses x close parentheses greater than 0 comma for all x element of R nên (C) không tiếp xúc trục Ox. Khẳng định (C) sai

(D) : f left parenthesis 0 right parenthesis space equals space 2 comma space f left parenthesis 2 right parenthesis space equals fraction numerator 10 over denominator 9 space end fraction nên (C) đi qua A( 0;2), B open parentheses 2 semicolon 10 over 9 close parentheses. Khẳng định (D) đúng

1

Câu hỏi tương tự

Cho a > 1. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG