Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) có đạo hàm và liên tục trên [ 0 ; 2 π ​ ] , thoả mãn ∫ 0 2 π ​ ​ f ′ ( x ) = co s 2 x d x = 10 và f ( 0 ) = 3 . Tích phân ∫ 0 2 π ​ ​ f ( x ) sin 2 x d x bằng

Cho hàm số f(x) có đạo hàm và liên tục trên  , thoả mãn  và  . Tích phân  bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ − 1 2 ​ f ( x ) d x = 2 ; ∫ − 1 2 ​ g ( x ) d x = − 1 . Tính ∫ − 1 2 ​ [ x + 2 f ( x ) − 3 g ( x ) ] d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG