Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên R và thỏa mãn ∫ 0 3 ​ x . f ′ ( 2 x − 4 ) d x = 8 ; f ( 2 ) = 2 . Tính I = ∫ − 2 1 ​ f ( 2 x ) d x .

Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên  và thỏa mãn  . Tính  .

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a =(m+5;2 m;-m); b =(3;6;-2) . T ì m m để | a |=| b |

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG