Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên R thỏa mãn : f ′ ( x ) − f ( x ) = ( x 2 + 1 ) e 2 x 2 + 2 x − 1 ​ , ∀ x ∈ R , và f(1) = e Giá trị của f(5) bằng :

Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên  thỏa mãn : 

, và f(1) = e 

Giá trị của f(5) bằng :
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

6

Câu hỏi tương tự

Tìm ảnh qua phép quay tâm là gốc O, góc quay của: a) Đường phân giác d: . b) Đường thẳng : .

304

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG