Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho h à m s ố f ( x ) c ó đạ o h à m tr ê n R th ỏ a m ã n ∫ 0 3 ​ + 3 m ux f ′ ( 2 x − 4 ) d x = 8 v à f (2)=2 . T í nh I = ∫ − 2 1 ​ + 3 m u f ( 2 x ) d x

Cho hàm s f(x) có đạo hàm trên R tha mãn và f(2)=2. Tính

  1. -10

  2. -5

  3. 5

  4. 10

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặ t . T ừ ∫ 0 3 ​ + 3 m ux f ′ ( 2 x − 4 ) d x = 8 M à I = ∫ − 2 1 ​ + 3 m u f ( 2 x ) d x = 2 1 ​ ∫ − 2 1 ​ + 3 m u f ( 2 x ) d ( 2 x ) = 2 1 ​ ∫ − 4 2 ​ + 3 m u f ( u ) d u = 2 1 ​ × ( − 20 ) = − 10

Đặt 2 x minus 4 equals t not stretchy rightwards double arrow straight d x equals fraction numerator straight d t over denominator 2 end fraction. T

not stretchy rightwards double arrow 1 fourth integral subscript negative 4 end subscript superscript 2   left parenthesis straight t plus 4 right parenthesis f to the power of straight prime left parenthesis t right parenthesis straight d t equals 8 not stretchy rightwards double arrow integral subscript negative 4 end subscript superscript 2   left parenthesis straight t plus 4 right parenthesis f to the power of straight prime left parenthesis t right parenthesis straight d t equals 32

not stretchy rightwards double arrow integral subscript negative 4 end subscript superscript 2   left parenthesis straight t plus 4 right parenthesis f to the power of straight prime left parenthesis t right parenthesis straight d t equals open left parenthesis straight t plus 4 right parenthesis f left parenthesis t right parenthesis close vertical bar subscript negative 4 end subscript superscript 2 minus integral subscript negative 4 end subscript superscript 2   f left parenthesis t right parenthesis straight d t equals 32

not stretchy rightwards double arrow integral subscript negative 4 end subscript superscript 2   f left parenthesis t right parenthesis straight d t equals 6 f left parenthesis 2 right parenthesis minus 32 equals negative 20

Mà

1

Câu hỏi tương tự

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f ( x ) = x − 1 x + 2 ​ trên khoảng ( 1 ; + ∞ ) là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG