Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) và f ( x ) > 0 , ∀ x ∈ ( 0 ; + ∞ ) thỏa mãn f ′ ( x ) = − x . f 2 ( x ) với mọi x ∈ ( 0 ; + ∞ ) , biết f ( 1 ) = a + 3 2 ​ và f ( 2 ) > 4 1 ​ . Tổng tất cả các giá trị nguyên của a thỏa mãn

Cho hàm số f(x) có đạo hàm trên khoảng  và  ,  thỏa mãn  với mọi , biết  và  . Tổng tất cả các giá trị nguyên của a thỏa mãn

  1. - 14

  2. 1

  3. 0

  4. - 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Với a ∈ Z ⇒ a ∈ { − 2 ; − 1 ; 0 ; 1 } Vậy tổng tất cả các giá trị nguyên của a cần tìm là − 2

Với 

Vậy tổng tất cả các giá trị nguyên của a cần tìm là 

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 2 ; ∫ 0 1 ​ g ( x ) d x = − 3 . Tính ∫ 0 1 ​ [ f ( x ) + 2 g ( x ) ] d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG