Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) có đạo hàm f ′ ( x ) = ( x − 2 ) 2019 ( x 2 − x − 2 ) 2020 ( x + 3 ) 3 .Số điểm cực trị của hàm số f ( ∣ x ∣ ) là

Cho hàm số f(x) có đạo hàm . Số điểm cực trị của hàm số  là

  1. 5

  2. 1

  3. 2

  4. 3

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Biến đổi: f ′ ( x ) = ( x − 2 ) 2019 ( x + 1 ) 2020 ( x − 2 ) 2020 ( x + 3 ) 3 = ( x − 2 ) 4039 ( x + 1 ) 2020 ( x + 3 ) 3 ⇒ Hàm số f(x)có 1 điểm cực trị có hoành độ dương là x=2 ⇒ Hàm số f ( ∣ x ∣ ) có 2.1 + 1 = 3 điểm cực trị → Chọn D.

Biến đổi: 

Hàm số f(x) có 1 điểm cực trị có hoành độ dương là x=2

Hàm số  có 2.1 + 1 = 3 điểm cực trị  Chọn D.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=2a, BC= a 3 ​ . Cạnh bên SA vuông góc với đáy và đường thẳng SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 30 o . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD the...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG