Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn [1;2]thỏa mãn ∫ 1 2 ​ ( x − 1 ) 2 f ( x ) d x = − 3 1 ​ , f(2) = 0, ∫ 1 2 ​ [ f ′ ( x ) ] 2 d x = 7 Tính I = ∫ 1 2 ​ f ( x ) d x

Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên đoạn [1;2] thỏa mãn , f(2) = 0, 

Tính 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x = 2 ; ∫ 0 1 ​ g ( x ) d x = − 3 . Tính ∫ 0 1 ​ [ f ( x ) + 2 g ( x ) ] d x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG