Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x)có đạo hàm liên tục trên R . Biết f(3) = 1 và ∫ 0 1 ​ x f ( 3 x ) d x = 1 , khi đó ∫ 0 3 ​ x 2 f ′ ( x ) d x bằng

Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên . Biết f(3) = 1 và , khi đó  bằng

  1. 3

  2. 7

  3. - 9

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét tích phân I = ∫ 0 1 ​ x f ( 3 x ) d x = 1. Đặt t = 3 x ⇒ d x = 3 1 ​ d t v a ˋ x = 3 1 ​ t Khi x = 0 thì t = 0 Khi x = 1 thì t = 3. Do đó I = ∫ 0 3 ​ 3 1 ​ t f ( t ) . 3 1 ​ d t = 9 1 ​ ∫ 0 3 ​ t f ( t ) d t , suy ra 9 1 ​ ∫ 0 3 ​ t f ( t ) d t = 1 ⇒ ∫ 0 3 ​ t f ( t ) d t = 9 ⇒ ∫ 0 3 ​ t f ( t ) d t = 9 ⇒ ∫ 0 3 ​ x f ( x ) d x = 9 Xét tích phân J = ∫ 0 3 ​ x 2 f ′ ( x ) d x . Đặt { u = x 2 d v = f ′ ( x ) d x ​ ⇒ { d u = 2 x d x v = f ( x ) ​ , ta có J = ∫ 0 3 ​ x 2 f ′ ( x ) d x = x 2 f ( x ) ∣ ∣ ​ 0 3 ​ − 2 ∫ 0 3 ​ x f ( x ) d x = 3 2 f ( 3 ) − 0 2 f ( 0 ) − 2.9 = − 9

Xét tích phân I = 

Đặt 

Khi x = 0 thì t = 0 Khi x = 1 thì t = 3.

Do đó 

suy ra 

Xét tích phân 

Đặt  ta có

 

1

Câu hỏi tương tự

Biết F(x) = ( a x 2 + b x + c ) e − x là một nguyên hàm của hàm số f ( x ) = ( 2 x 2 − 5 x + 2 ) e − x trên R .Giá trị biểu thức f(F(0))bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG