Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên R thỏa mãn f(x) + f'(x) ≤ 1 , ∀ x ∈ R và f(0) = 0. Tìm giá trị lớn nhất của f(1).

Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên R thỏa mãn f(x) + f'(x) ,  và f(0) = 0. Tìm giá trị lớn nhất của f(1).

  1. e - 1

  2. 2e - 1 

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B. Ta có: ∀ x ∈ R ,f(x) + f'(x) ≤ 1 ⇔ e x f ( x ) + e x f ′ ( x ) ≤ e x ⇔ [ e x f ( x ) ] ′ ≤ ( e x ) ′ ⇔ ∫ 0 1 ​ [ e x f ( x ) ] ′ d x ≤ ∫ 0 1 ​ ( e x ) ′ d x [ e x f ( x ) ] ∣ 0 1 ​ ≤ e x ∣ 0 1 ​ ⇔ e . f ( 1 ) ≤ e − 1 ⇔ f ( 1 ) ≤ e e − 1 ​ Do đó giá trị lớn nhất của f(1) là e e − 1 ​ .

Chọn B.

Ta có: , f(x) + f'(x)  

Do đó giá trị lớn nhất của f(1) là .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Hình chiếu vuông góc của S lên cạnh AB là điểm H thỏa mãn AH=2BH Tính theo a t...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG