Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x) = (x 2 -2x-3) 3 , ∀ x ∈ R . Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x) = (x2 -2x-3)3. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? 

  1. ( - 3; 1)

  2. (3; + )

  3. ( - 1; 3)

  4. (- ; 1)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.(3; + ∞ )

ĐÁP ÁN B. (3; + 

1

Câu hỏi tương tự

Biết xác suất để một học sinh đi thi đạt yêu cầu ở lần thi thứ nhất là 0,7 , còn ở lần thi thứ hai là 0,9 . Tìm xác suất để học sinh đạt yêu cầu trong kì thi, biết rằng mỗi học sinh chỉ được phép thì ...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG