Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x)liên tục trên R và có đồ thị của hàm số f'(x)như hình vẽ, Biết ∫ 0 3 ​ ( x + 1 ) f ′ ( x ) d x = a và ∫ 0 1 ​ ∣ f ′ ( x ) ∣ d x = b , ∫ 1 3 ​ ∣ f ′ ( x ) ∣ d x = c , f ( 1 ) = d .Tích phân ∫ 0 3 ​ f ( x ) d x bằng

Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x) liên tục trên R và có đồ thị của hàm số f'(x) như hình vẽ, Biết  và .Tích phân  bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tích phân từng phần có Suy ra

Tích phân từng phần có

Suy ra

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên R thỏa mãn f ( 1 ) = − 1 và x f ( 1 − x 3 ) + f ′ ( x ) = x 7 + x − 2 , x ∈ R . Tính tích phân I = ∫ 0 1 ​ f ( x ) d x .

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG