Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x)liên tục trên đoạn [ 1 ; e ] thỏa mãn f ( 1 ) = 2 1 ​ và x . f 2 ( x ) − 3 f ( x ) + x 1 ​ , ∀ x ∈ [ 1 ; e ] . Giá trị của f(e) bằng

Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x) liên tục trên đoạn  thỏa mãn  và  . Giá trị của f(e) bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

⇔ ( x f ( x ) − 1 ) 2 ( x f ( x ) − 1 ) ′ ​ = x 1 ​ ⇒ ∫ ( x f ( x ) − 1 ) 2 ( x f ( x ) − 1 ) ′ ​ d x = ∫ x 1 ​ d x ⇔ − x f ( x ) − 1 1 ​ = ln ∣ x ∣ + C

1

Câu hỏi tương tự

Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f ( x ) = x − 1 x + 2 ​ trên khoảng ( 1 ; + ∞ ) là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG