Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f(x) -1 ≤ x ≤ 4 có đồ thị các đoạn thẳng như hình bên. Tích phân I= ∫ − 1 4 ​ f(x)dx bằng

Cho hàm số f(x) -14 có đồ thị các đoạn thẳng như hình bên.

 Tích phân I= f(x)dx bằng

  1. 4

  2. 1

  3. 5,5

  4. 2,5

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: I= ∫ − 1 4 ​ f(x)dx = ∫ − 1 1 ​ f(x)dx+ ∫ 1 2 ​ f(x)dx+ ∫ 2 4 ​ f(x)dx Trong đó: ∫ − 1 1 ​ f(x)dx= S A BC D ​ = 2 1 ​ . ( 1 + 2 ) .2 = 3 ∫ 1 2 ​ f(x)dx= S BCE ​ = 2 1 ​ .1.2 = 1 ; ∫ 2 4 ​ f(x)dx= − S EFG H ​ = − 2 1 ​ . ( 1 + 2 ) 1. = − 2 3 ​ VậyI= ∫ − 1 4 ​ f(x)dx= ∫ − 1 1 ​ f(x)dx+ ∫ 1 2 ​ f(x)dx+ ∫ 2 4 ​ f(x)dx= 3 + 1 − 2 3 ​ = 2 5 ​

Ta có: I=f(x)dx =f(x)dx+f(x)dx+f(x)dx

Trong đó: f(x)dx=

f(x)dx=f(x)dx=

Vậy I=f(x)dx=f(x)dx+f(x)dx+f(x)dx=

1

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = (x - 1)lnx và đường thẳng y = x - 1

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG