Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = x + x 1 ​ . Cho điểm M ( a ; b ) sao cho có đúng hai tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f ( x ) đi qua M, đồng thời hai tiếp tuyến này vuông góc với nhau. Biết điểm M luôn thuộc một đường tròn cố định, bán kính của đường tròn đó là

Cho hàm số  Cho điểm  sao cho có đúng hai tiếp tuyến của đồ thị hàm số  đi qua M, đồng thời hai tiếp tuyến này vuông góc với nhau. Biết điểm M luôn thuộc một đường tròn cố định, bán kính của đường tròn đó là

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Giả sử điểm A ( t ; t t 2 + 1 ​ ) ( t  = 0 ) thuộc đồ thị hàm số y = f ( x ) . Ta có f ′ ( x ) = x x 2 − 1 ​ nên phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại A là y = t t 2 − 1 ​ ( x − t ) + t t 2 + 1 ​ . Tiếp tuyến trên đi qua M khi và chỉ khi b = t t 2 − 1 ​ ( a − t ) + t t 2 + 1 ​ ⇔ ( a − b ) t 2 + 2 t − a = 0. (*) Yêu cầu bài toán tương đương phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt t 1 ​ , t 2 ​ khác 0 thỏa mãn f ′ ( t 1 ​ ) f ′ ( t 2 ​ ) = − 1 hay ⎩ ⎨ ⎧ ​ a  = b a  = 0 △ ′ = 1 + a ( a − b ) > 0 t 1 ​ t 1 2 ​ − 1 ​ . t 2 ​ t 2 2 ​ − 1 ​ = − 1. ​ Theo định lí Viète, ta có t 1 ​ + t 2 ​ = b − a 2 ​ , t 1 ​ t 2 ​ = b − a a ​ . Suy ra t 2 ​ t 2 2 ​ − 1 ​ = − 17 ⇔ 2 t 1 2 ​ t 2 2 ​ − ( t 1 2 ​ + t 2 2 ​ ) + 1 = 0 ⇔ ( a − b ) 2 2 a 2 ​ + b − a 2 a ​ − ( a − b ) 2 4 ​ + 1 = 0 ⇔ 2 a 2 + 2 a ( b − a ) − 4 + ( a − b ) 2 = 0 ⇔ a 2 + b 2 = 4. Do a  = 0 nên từ a 2 + b 2 = 4 , ta suy ra ∣ b ∣ < 2 , do đó a 2 + 1 ≥ 2 ∣ a ∣ > ∣ ab ∣ ≥ ab . Như vậy tập hợp các điểm M ( a ; b ) thỏa mãn yêu cầu bài toán là ⎩ ⎨ ⎧ ​ a 2 + b 2 = 4 a  = b a  = 0 ​ tức là đường tròn tâm O, bán kính 2 trừ bỏ đi các điểm B ( 0 ; 2 ) , C ( 0 ; − 2 ) , D ( 2 ​ ; 2 ​ ) và E ( − 2 ​ ; − 2 ​ ) .

Chọn A

Giả sử điểm  thuộc đồ thị hàm số . Ta có  nên phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại A là 

Tiếp tuyến trên đi qua M khi và chỉ khi 

      (*)

Yêu cầu bài toán tương đương phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt  khác 0 thỏa mãn  hay 

Theo định lí Viète, ta có  Suy ra

Do  nên từ  ta suy ra  do đó 

Như vậy tập hợp các điểm  thỏa mãn yêu cầu bài toán là 

tức là đường tròn tâm O, bán kính 2 trừ bỏ đi các điểm  và 

2

Câu hỏi tương tự

Hàm số có mấy điểm cực trị ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG