Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x − 1 x 2 + 2 m x + 1 ​ . Chứng minh rằng neus đồ thị hàm số cắt trục Oy tại x=x o thì y ′ ( x 0 ​ ) = x 0 ​ − 1 2 ( x 0 ​ + m ) ​

Cho hàm số . Chứng minh rằng neus đồ thị hàm số cắt trục Oy tại x=xo thì 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đồ thị cắt trục hoành tại điểm hoành độ x o , thì x o ​  = 1 và x 0 2 ​ + 2 m x 0 ​ + 1 = 0

Đồ thị cắt trục hoành tại điểm hoành độ xo , thì  và 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giới hạn sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG