Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số chẵn y = f(x)liên tục trên R và ∫ − 1 1 ​ 1 + 5 x f ( 2 x ) ​ d x = 8 . Giá trị của ∫ 0 2 ​ f ( x ) d x bằng:

Cho hàm số chẵn y = f(x) liên tục trên  và . Giá trị của  bằng:

  1. 8

  2. 2

  3. 1

  4. 16

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì y = f(x)là hàm chẵn trên R nên f ( − 2 t ) = f ( 2 t ) , ∀ t ∈ R .

Vì  y = f(x) là hàm chẵn trên  nên  .

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho 2 mặt phẳng ( α ) : 2 x − y + 3 z + 5 = 0 , ( β ) : x + 2 y − z − 4 = 0 v a ˋ đ i ể m M ( 1 ; 2 ; 0 ) .Tính khoảng cách từ M đến ( α ) .Viết phương trình m...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG