Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = sin 2 x ; x 0 ​ = 3 π ​ ; △ x . Chọn số gia tương ứng △ y dưới đây cho thích hợp.

Cho hàm số .

Chọn số gia tương ứng  dưới đây cho thích hợp.

 

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp số C. Áp dụng công thức tính đạo hàm △ y △ y = f ( x 0 ​ + △ x ) − f ( x 0 ​ ) ⇒ △ y = sin 2 ( 3 π ​ + △ x ) − sin 2 3 π ​

Đáp số C.

Áp dụng công thức tính đạo hàm 

1

Câu hỏi tương tự

Dùng định nghĩa, hãy tính đạo hàm của các hàm số sau: f ( x ) = 2 x 2 + 3 x + 1 tại x 0 ​ = − 1

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG