Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = x + 1 3 x + 5 ​ Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Cho hàm số 

Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
 

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp số B. x → − 1 lim ​ f ( x ) = − 1 − 1 3 ( − 1 ) + 5 ​ = − 1 x → 0 lim ​ f ( x ) = − 5 x → 1 lim ​ f ( x ) kh o ^ n g t o ^ ˋ n t ạ i x → + ∞ lim ​ f ( x ) = 3

Đáp số B.

 

 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = { − x 2 + x + 3 khi x ≥ 2 5 x + 2 khi x < 2 ​ . Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG