Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số (C) : y = ∣ ∣ ​ x 3 − 6 x 2 + 9 x ∣ ∣ ​ và đường thẳng d : y = 2 m − m 2 . Tìm số giá trị của tham số thực mđể đường thẳng dvà đồ thị (C)có hai điểm chung.

Cho hàm số (C) và đường thẳng . Tìm số giá trị của tham số thực m để đường thẳng d và đồ thị (C) có hai điểm chung.

  1. 4

  2. 3

  3. 2

  4. Vô số

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Xét f ( x ) = x 3 − 6 x 2 + 9 x Đồ thị hàm số y = f ( x ) Đồ thị hàm số y = ∣ f ( x ) ∣ gồm hai phần: Phần 1. Giữ nguyên phần đồ thị nằm phía trên trục hoành. Phần 2. Lấy đối xứng phần nằm dưới trục hoành qua trục hoành. Dựa vào đồ thị, ta thấy đường thẳng dvà đồ thị (C)có hai điểm chung khi 2 m − m 2 = 0 hoặc 2 m − m 2 > 4 ⇔ [ m = 0 m = 2 ​ hoặc m 2 − 2 m + 4 < 0 (vô nghiệm vì m 2 − 2 m + 4 = ( m − 1 ) 2 + 3 > 0 , ∀ m ∈ R ) Vậy có hai giá trị mthỏa mãn yêu cầu bài toán.

Xét

Đồ thị hàm số

Đồ thị hàm số gồm hai phần:

Phần 1. Giữ nguyên phần đồ thị nằm phía trên trục hoành.

Phần 2. Lấy đối xứng phần nằm dưới trục hoành qua trục hoành.

Dựa vào đồ thị, ta thấy đường thẳng d và đồ thị (C) có hai điểm chung khi

 hoặc  hoặc  (vô nghiệm vì )

Vậy có hai giá trị m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

1

Câu hỏi tương tự

Diện tích toàn phần của một khối lập phương là . Thể tích của khối lập phương đó là

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG