Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x − 2 2 x − 3 ​ (C)và đường thẳng d:x-y-1=0. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến đó song song với d.

Cho hàm số (C)và đường thẳng d:x-y-1=0. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) biết tiếp tuyến đó song song với d.

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

d : x − y − 1 = 0 ⇔ d : y = x − 1 ⇒ d có hệ số góc k d ​ = 1. Xét hàm số y = x − 2 2 x − 3 ​ có: + Tập xác định D=R\{1}. + y ′ = ( x − 1 ) 2 1 ​ , ∀ x  = 1. Gọi đường thẳng Δ là tiếp tuyến của (C) tại điểm M ( x 0 ​ ; x 0 ​ − 1 2 x 0 ​ − 3 ​ ) (với x 0 ​  = 1 ). Δ có hệ số góc là k Δ ​ = ( x 0 ​ − 1 ) 2 1 ​ và phương trình Δ : y = ( x 0 ​ − 1 ) 2 1 ​ ⋅ x − ( x 0 ​ − 1 ) 2 x 0 ​ ​ + x 0 ​ − 1 2 x 0 ​ − 3 ​ + Giả sử Δ//d ta được k Δ ​ = k d ​ ⇔ ( x 0 ​ − 1 ) 2 1 ​ = 1 ⇔ [ x 0 ​ = 0 x 0 ​ = 2 ​ . + Thử lại: thỏa mãn Δ//d. không thỏa mãn. Vậy tiếp tuyến cần tìm là Δ:y=x+3.

⇒ d có hệ số góc
Xét hàm số   có:
+ Tập xác định D=R\{1}.
+
Gọi đường thẳng Δ là tiếp tuyến của (C) tại điểm (với ).
Δ có hệ số góc là   và phương trình
+ Giả sử Δ//d ta được
+ Thử lại:
• x subscript 0 equals 0 rightwards double arrow capital delta colon y equals x plus 3 thỏa mãn Δ//d.   
• x subscript 0 equals 2 rightwards double arrow capital delta colon y equals x minus 1 rightwards double arrow capital delta identical to d không thỏa mãn.
Vậy tiếp tuyến cần tìm là Δ:y=x+3.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y=f(x) có bảng biến thiên như sau: Số điểm cực trị của hàm số y=|f(x)| là:

55

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG