Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có x → + ∞ l im ​ f ( x ) = 1 và x → − ∞ l im ​ f ( x ) = − 1 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Cho hàm số  có  và . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

  1. Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang

  2. Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang

  3. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 1 và y = -1

  4. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng x = 1 và x = -1

H. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C. Đồ thị hàm số đã chocó hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 1 và y = -1 Tìm đáp án bằng phép kiểm tra từ A đến D: Ta lần lượt: A sai, bởi theo định nghĩa thì với giả thiết đã cho "Đồ thị hàm số sẽ có 2 tiệm cận ngang". B sai, bởi nhận xét như trên. C đúng, bởi nhận xét như trên và tới đây ta dừng lại.

Đáp án C. Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng y = 1 và y = -1

Tìm đáp án bằng phép kiểm tra từ A đến D: Ta lần lượt:

A sai, bởi theo định nghĩa thì với giả thiết đã cho "Đồ thị hàm số sẽ có 2 tiệm cận ngang".

B sai, bởi nhận xét như trên.

C đúng, bởi nhận xét như trên và tới đây ta dừng lại.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG