Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị y = f ' x " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/x_Vvwa_hI_nJSi4HC6QOyjDttxlmnV5VL_z0Wp699PvUEcskSqFlDdKnSA2rvI6AylTLJH_ibSPctj9QfuBTh_GD5D82yurGvSO0tLz0Zfuv7lwoLSbTDw2zoO354OVYAuCL9lyO" style="width: 65.00px; height: 13.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 3.50px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="y equals f apostrophe open parentheses x close parentheses"> như hình vẽ: Hỏi hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Cho hàm số  có đồ thị <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>y</mi><mo>=</mo><mi>f</mi><mo>'</mo><mfenced><mi>x</mi></mfenced></math>như hình vẽ:

Hỏi hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đối với đồ thị : + Hàm số đồng biến trên các khoảng mà phần đồ thị nằm phía trên trục hoành . + Hàm số nghịch biến trên các khoảng mà phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành. Dựa vào đồ thị, ta thấy trên khoảng , đồ thị hàm số nằm hoàn toàn phía trên trục hoành nên hàm số đồng biến trên khoảng .

Đối với đồ thị :

+ Hàm số  đồng biến trên các khoảng mà phần đồ thị  nằm phía trên trục hoành .

+ Hàm số  nghịch biến trên các khoảng mà phần đồ thị  nằm phía dưới trục hoành.

Dựa vào đồ thị, ta thấy trên khoảng , đồ thị hàm số  nằm hoàn toàn phía trên trục hoành nên hàm số  đồng biến trên khoảng .

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

18

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG