Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 + 3 x 2 + 1 có đồ thị ( C ) và điểm A ( 1 ; m ) . Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để qua A có thể kể được đúng ba tiếp tuyến tới đồ thị ( C ) . Số phần tử của S là

Cho hàm số  có đồ thị  và điểm  Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để qua A có thể kể được đúng ba tiếp tuyến tới đồ thị  Số phần tử của S là

  1. 9.

  2. 5.

  3. 7.

  4. 3.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Đường thẳng d đi qua điểm A ( 1 ; m ) hệ số góc k có phương trình là y = k ( x − 1 ) + m . Đường thẳng d là tiếp tuyến của đồ thị ( C ) khi và chỉ khi hệ phương trình { x 3 + 3 x 2 + 1 = k ( x − 1 ) + m ( 1 ) 3 x 2 + 6 x = k ( 2 ) ​ có nghiệm x. Thay ( 2 ) vào ( 1 ) ta có phương trình x 3 + 3 x 2 + 1 = ( 3 x 2 + 6 x ) ( x − 1 ) + m ⇔ 2 x 3 − 6 x − 1 = − m ( 3 ) . Qua điểm A ( 1 ; m ) kẻ được đúng 3 tiếp tuyến với đồ thị ( C ) ⇔ phương trình ( 3 ) có ba nghiệm phân biệt ⇔ hai đồ thị hàm số y = f ( x ) = 2 x 3 − 6 x − 1 và y = − m cắt nhau tại ba điểm phân biệt. Ta có bảng biến thiên của hàm số y = 2 x 3 − 6 x − 1 như sau: Từ bảng biến thiên của hàm số y = f ( x ) suy ra − 5 < − m < 3 ⇔ − 3 < m < 5 m ∈ Z ​ m ∈ { − 2 ; − 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 } . Vậy có tất cả 7 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn C

Đường thẳng d đi qua điểm  hệ số góc k có phương trình là 

Đường thẳng d là tiếp tuyến của đồ thị  khi và chỉ khi hệ phương trình

có nghiệm x.

Thay  vào  ta có phương trình  

Qua điểm  kẻ được đúng 3 tiếp tuyến với đồ thị phương trình  có ba nghiệm phân biệt hai đồ thị hàm số  và  cắt nhau tại ba điểm phân biệt.

Ta có bảng biến thiên của hàm số  như sau:

Từ bảng biến thiên của hàm số  suy ra  Vậy có tất cả 7 giá trị nguyên của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG