Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị . Tìm tất cả các giá trị của tham số để đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt sao cho .

Cho hàm số  có đồ thị . Tìm tất cả các giá trị của tham số  để đường thẳng  cắt đồ thị  tại hai điểm phân biệt  sao cho .

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có với . Đề cắt tại hai điểm phân biệt . Ta có , ⇒ A B → = x 2 - x 1 ;   x 2 - x 1 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/Igh0cEXIRJNXtw3lSNPqo7efku5sgTv711IebnxIcaPgAJzYAHSYsPO2XninKbXukNud64S4M1XRJVicmeSEB27xO20guXP1PXniKw5r51_YXBOvDCaF5rDgPWZTrJyi8byxkQsM" style="width: 176.00px; height: 25.33px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="rightwards double arrow stack A B with rightwards arrow on top equals open parentheses x subscript 2 minus x subscript 1 semicolon space x subscript 2 minus x subscript 1 close parentheses"> . Vậy (thỏa mãn). Vậy đáp án là B.

Ta có  với

.

Đề  cắt  tại hai điểm phân biệt

.

Ta có ,

<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mo>&#x21D2;</mo><mover><mrow><mi>A</mi><mi>B</mi></mrow><mo>&#x2192;</mo></mover><mo>=</mo><mfenced><mrow><msub><mi>x</mi><mn>2</mn></msub><mo>-</mo><msub><mi>x</mi><mn>1</mn></msub><mo>;</mo><mo>&#xA0;</mo><msub><mi>x</mi><mn>2</mn></msub><mo>-</mo><msub><mi>x</mi><mn>1</mn></msub></mrow></mfenced></math>.

Vậy

 (thỏa mãn).

Vậy đáp án là B.

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. Đó là hàm số nào ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG