Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 3 − ( 4 m + 5 ) x 2 + ( 3 m 2 + 12 m + 8 ) x − 7 m 2 − 8 m có đồ thị ( C m ​ ) . Tìm m để ( C m ​ ) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng

Cho hàm số  có đồ thị .

Tìm m để  cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng

 

R. Robo.Ctvx25

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hàm số đã cho xác định D = R Hoành độ giao điểm của trục hoành và ( C m ​ ) là nghiệm của phương trình x 3 − ( 4 m + 5 ) x 2 + ( 3 m 2 + 12 m + 8 ) x − 7 m 2 − 8 m = 0 ⇔ ( x − m ) [ x 2 − ( 3 m + 5 ) x + 7 m + 8 ] = 0 ⇔ x = m hoặc g ( x ) = [ x 2 − ( 3 m + 5 ) x + 7 m + 8 ] = 0 Đế ( C m ​ ) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình g(x) có hai nghiệm phân biệt khác m tức phải có: { △ > 0 g ( m )  = 0 ​ ⇔ { 9 m 2 + 2 m − 7 > 0 − 2 m 2 + 2 m + 8  = 0 ​ ⇔ 2 1 − 17 ​ ​  = m < − 1 v a ˋ 9 7 ​ < m  = 2 1 + 17 ​ ​ ( ∗ ) Vậy điều kiện (*) thì ( C m ​ ) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ x 1 ​ , x 2 ​ , x 3 ​ lập thành một số cấp cộng. Để thuận tiện trong việc tính toán, giả sử các nghiệm lập thành cấp số cộng của phương trình hoành độ là x 0 ​ − d , x 0 ​ , x 0 ​ + d với d là công sai. Khi đó đẳng thức sau luôn đúng x 3 − ( 4 m + 5 ) x 2 + ( 3 m 2 + 12 + 8 ) x − 7 m 2 − 8 m = ( x − x 0 ​ − d ) ( x − x 0 ​ ) ( x − x 0 ​ + d ) ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ 4 m + 5 = 3 x 0 ​ 3 m 2 + 12 m + 8 = 3 x 0 2 ​ − d 2 7 m 2 + 8 m = x 0 3 ​ − x 0 ​ d 2 ​ ⇔ 7 m 2 + 8 m = ( 3 4 m + ​ ) 2 − 3 4 m + 5 ​ . 3 7 m 2 + 4 m + 1 ​ ⇔ 10 m 3 + 51 m 2 − 6 m − 55 = 0 ⇔ m = 1 hoặc m = − 5 hoặc m = − 10 11 ​ Kết hợp với điều kiện 2 1 − 17 ​ ​  = m < − 1 hoặc 9 7 ​ < m  = 2 1 + 17 ​ ​ Vậy m = 1 hoặc m = − 5 hoặc m = − 10 11 ​ không thỏa mãn yêu cầu bài toán

Hàm số đã cho xác định 

Hoành độ giao điểm của trục hoành và  là nghiệm của phương trình

 hoặc 

Đế  cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình g(x) có hai nghiệm phân biệt khác m tức phải có:

Vậy điều kiện (*) thì  cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ  lập thành một số cấp cộng.

Để thuận tiện trong việc tính toán, giả sử các nghiệm lập thành cấp số cộng của phương trình hoành độ là  với d là công sai. Khi đó đẳng thức sau luôn đúng

 hoặc  hoặc 

Kết hợp với điều kiện  hoặc 

Vậy  hoặc  hoặc  không thỏa mãn yêu cầu bài toán

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f (x) có đạo hàm liên tục và xác định trên R và có biểu thức đạo hàm f '(x) = (x - 1)(x 2 - 1)(x - 4). Hỏi hàm số {-2 f (x) + 1} đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG