Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = a x 3 + b x 2 + c x + d ( a , b , c , d ∈ R ) có đồ thị như sau Trong các số a,b,c,d có bao nhiêu số dương?

Cho hàm số   có đồ thị như sau

Trong các số a,b,c,d có bao nhiêu số dương?

  1. 3

  2. 1

  3. 2

  4. 4

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Nhìn vào đồ thị ta có: + Đồ thị hàm số giao trục tung tại điểm có tung độ dương ⇒ d > 0 Dựa vào đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị x 1 ​ < 0 < x 2 ​ ( ∣ x 2 ​ ∣ < ∣ x 2 ​ ∣ ) Vậy có 2 số dương ⇒ chọn C.

Chọn C

Nhìn vào đồ thị ta có:

+ Đồ thị hàm số giao trục tung tại điểm có tung độ dương 

Dựa vào đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị 

Vậy có 2 số dương  chọn C.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = x 4 − 2 ( m + 1 ) x 2 + m , m là tham số thực. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG