Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như sau. Số nghiệm thực của phương trình f 2 ( x ) − 1 = 0 là

Cho hàm số  có đồ thị như sau.

Số nghiệm thực của phương trình  là

  1. 7

  2. 4

  3. 3

  4. 8

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị, ta thấy phương trình f ( x ) = 1 có 4 nghiệm thực và phương trình f ( x ) = − 1 vô nghiệm. Vậy phương trình f 2 ( x ) − 1 = 0 có 4 nghiệm thực.

Dựa vào đồ thị, ta thấy phương trình  có 4 nghiệm thực và phương trình  vô nghiệm.

Vậy phương trình  có 4 nghiệm thực.

2

Câu hỏi tương tự

Trong các hình sau, hình nào là hình chóp cụt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG