Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị như sau: Hàm số nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

Cho hàm số  có đồ thị như sau:

Hàm số  nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào đồ thị hàm số ta có khoảng nghịch biến của hàm số là

Dựa vào đồ thị hàm số ta có khoảng nghịch biến của hàm số là

1

Câu hỏi tương tự

Số điểm cực trị của hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d a ≠ 0 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/VsRUl_dYe66O2_2Pd86NUrQEtu5D4GE2w_X-cjx63uVRzljqTS6zyDVrXUD8cJebFGQROj30HGtWT_PeW7Z...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG