Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) = a x 3 + b x 2 + c x + d có đồ thị như hình vẽ. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình f ( sin 2 x ) = m có nghiệm

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  có nghiệm 

 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Đặt t = sin 2 x ⇒ 0 ≤ t ≤ 1 Phương trình f ( sin 2 x ) = m ⇔ f ( t ) = m ( ∗ ) , 0 ≤ t ≤ 1 Nhìn vào đồ thị suy ra phương trình (*) trên đoạn [ 0 ; 1 ] có nghiệm khi và chỉ khi − 1 ≤ m ≤ 3

Chọn D

Đặt 

Phương trình 

Nhìn vào đồ thị suy ra phương trình (*) trên đoạn  có nghiệm khi và chỉ khi 

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình mặt phẳng ( α ) đi qua A(-1;2;3) và chứa trục 0x là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG