Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = x 4 + b x 2 + c có đồ thị như hình vẽ sau: Tính tổng b + c

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ sau:

 

Tính tổng 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Dựa vào đồ thị ta có: * x = 0 ; y = − 3 ⇒ c = − 3 * Hàm số có đạt cực trị tại x = 0 ; x = ± 1 ⇒ y ′ = 4 x 3 + 2 b x = 0 có các nghiệm là x = 0 ; x = ± 1 ⇒ 4 + 2 b = 0 ⇒ b = − 2 Vậy b + c = − 5

Chọn B

Dựa vào đồ thị ta có: 

* Hàm số có đạt cực trị tại  có các nghiệm là 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Đồ thị trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. Đó là hàm số nào ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG