Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ sau. Tìm số nghiệm thực phân biệt của phương trình f ( x ) = 1

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ sau. Tìm số nghiệm thực phân biệt của phương trình 

  1. 0

  2. 2

  3. 1

  4. 3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Từ đồ thị hàm số dễ thấy đường thẳng y = 1 cắt đồ thị hàm số y = f ( x ) tại đúng 1 điểm nên phương trình f ( 1 ) = 1 có đúng 1 nghiệm. Vậy mệnh đề C đúng

Chọn C

Từ đồ thị hàm số dễ thấy đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại đúng 1 điểm nên phương trình  có đúng 1 nghiệm.

Vậy mệnh đề C đúng

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức z thỏa mãn ∣ z ∣ = 2 Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , tập hợp điểm biểu diễn các số phức w = z + i 3 + i + z ​ là một đường tròn có bán kính bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG