Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình là

Cho hàm số y equals f left parenthesis x right parenthesis có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình 2 open vertical bar f left parenthesis x right parenthesis close vertical bar minus 5 equals 0 là

  1. 3

  2. 5

  3. 4

  4. 6

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số nghiệm của phương trình đã cho là tổng số nghiệm của phương trình (1) và phương trình (2). Số nghiệm của phương trình đã cho là số giao điểm của đường thẳng và đường thẳng với đồ thị hàm số Như vậy, dựa vào đồ thị hàm số ta thấy phương trình đã cho có 4 nghiệm.

2 open vertical bar f left parenthesis x right parenthesis close vertical bar minus 5 equals 0 left right double arrow open vertical bar f left parenthesis x right parenthesis close vertical bar equals 5 over 2 left right double arrow left square bracket table row cell f left parenthesis x right parenthesis equals 5 over 2 left parenthesis 1 right parenthesis end cell row cell f left parenthesis x right parenthesis equals negative 5 over 2 left parenthesis 2 right parenthesis end cell end table

Số nghiệm của phương trình đã cho là tổng số nghiệm của phương trình (1) và phương trình (2).
Số nghiệm của phương trình đã cho là số giao điểm của đường thẳng y equals 5 over 2 và đường thẳng y equals negative 5 over 2 với đồ thị hàm số y equals f left parenthesis x right parenthesis
Như vậy, dựa vào đồ thị hàm số ta thấy phương trình đã cho có 4 nghiệm.
 

6

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số: y = x − 1 mx 2 + x + m ​ ( 1 ) (m là tham số) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = -1.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG