Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số f ( x ) = a x 3 + b x 2 + b x + c có đồ thị như hình vẽ Số nghiệm nằm trong ( 2 − π ​ ; 3 π ) của phương trình f ( cos x + 1 ) = cos x + 1 là

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ

Số nghiệm nằm trong  của phương trình  là

 

  1. 4

  2. 3

  3. 5

  4. 2

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Đặt t = cos x + 1 , x ∈ ( − 2 π ​ ; 3 π ) ⇒ t ∈ [ 0 ; 2 ] Với t 0 ​ ∈ ( 0 ; 1 ) thì phương trình cos x + 1 = t 0 ​ cho 3 nghiệm thuộc khoảng ( − 2 π ​ ; 3 π ) Với t 0 ​ ∈ ( 1 ; 2 ) thì phương trình cos x + 1 = t 0 ​ cho 4nghiệm thuộc khoảng ( − 2 π ​ ; 3 π ) Phương trình có dạng: f ( t ) = t Từ đồ thị hàm số suy ra: f ( t ) = t ⇔ [ t = b ( 0 < b < 1 ) t = 2 ​ Với t = 2 , phương trình cos x + 1 = 2 ⇔ cos x = 1 có 2 nghiệm thuộc khoảng ( − 2 π ​ ; 3 π ) Với t = b , phương trình cos x + 1 = b ⇔ cos x = b − 1 < 0 có 3 nghiệm thuộc khoảng ( − 2 π ​ ; 3 π )

Chọn C

Đặt 

Với  thì phương trình  cho 3 nghiệm thuộc khoảng 

Với  thì phương trình  cho 4 nghiệm thuộc khoảng 

Phương trình có dạng: 

Từ đồ thị hàm số suy ra: 

Với , phương trình  có 2 nghiệm thuộc khoảng 

Với , phương trình  có 3 nghiệm thuộc khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho đồ thị hàm số y = x ( x − 1 ) m x 2 + 1 ​ + x 2 ​ có hai tiệm cậnngang.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG