Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ Phương trình |f(f(x))|=m ( với m là tham số thực) có tối đa bao nhiêu nghiệm thực?

Cho hàm số display style f not stretchy left parenthesis x not stretchy right parenthesis equals a x to the power of 4 plus b x cubed plus c x squared plus d x plus e comma a not equal to 0 có đồ thị như hình vẽ

Phương trình |f(f(x))|=m ( với m là tham số thực) có tối đa bao nhiêu nghiệm thực?

  1. 16

  2. 14

  3. 12

  4. 18

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có Khi đó, xét từng phương trình Nếu f ( f ( x )) = m > 0 ⇔ f ( x ) = a 1 ​ h o ặ c f ( x ) = a 2 ​ . Để số nghiệm là tối đa thì a 1 ​ , a 2 ​ > 0 và mỗi phương trình sẽ có 2 nghiệm. Nếu f ( f ( x )) = − m < 0 ⇔ f ( x ) = b 1 ​ f ( x ) = b 2 ​ , f ( x ) = b 3 ​ , f ( x ) Để số nghiệm tối đa thì b 1 ​ , b 2 ​ , b 3 ​ , b 4 ​ > 0 và mỗi phương trình cho ra hai nghiệm. Vậy có tổng cộng 12 nghiệm.

Chọn C

Ta có display style not stretchy vertical line f not stretchy left parenthesis f not stretchy left parenthesis x not stretchy right parenthesis not stretchy right parenthesis not stretchy vertical line equals m not stretchy left right double arrow open square brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell f not stretchy left parenthesis f not stretchy left parenthesis x not stretchy right parenthesis not stretchy right parenthesis equals negative m less or equal than 0 end cell row cell f not stretchy left parenthesis f not stretchy left parenthesis x not stretchy right parenthesis not stretchy right parenthesis equals m greater or equal than 0 end cell end table close

Khi đó, xét từng phương trình

Nếu .

Để số nghiệm là tối đa thì và mỗi phương trình sẽ có 2 nghiệm.

Nếu

Để số nghiệm tối đa thì và mỗi phương trình cho ra hai nghiệm.

Vậy có tổng cộng 12 nghiệm.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [0;5]. Nếu có giá trị bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG