Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Cho hàm số   có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

R. Roboteacher109

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khi x tiến tới dương vô cùng thì đồ thị hàm số hướng xuống suy ra hệ số a<0 loại đáp án C khi x=0 thì y=d>0 suy ra loại đáp án D y = a x 3 + b x 2 + c x + d y ′ = 3 a x 2 + 2 b x + c hàm số có 2 cực trị x1, x2 đều lớn hơn 0 suy ra với y', x 1 ​ + x 2 ​ = a − b ​ > 0 m a ˋ a < 0 s u y r a b > 0 chọn đáp án A

Khi x tiến tới dương vô cùng thì đồ thị hàm số hướng xuống suy ra hệ số a<0 

loại đáp án C

khi x=0 thì y=d>0 suy ra loại đáp án D

hàm số có 2 cực trị x1, x2 đều lớn hơn 0

suy ra với y', 

chọn đáp án A

2

Câu hỏi tương tự

Đồ thị ở hình bên là của hàm số y = x 4 − 2 x 2 − 3 . Với giá trị nào của m thì phương trình x 4 − 2 x 2 + m = 0 có ba nghiệm phân biệt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG