Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

  1. <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mstyle mathsize="18px"><mrow><mi>y</mi><mo>'</mo><mo>&gt;</mo><mn>0</mn><mo>,</mo><mo>&#x2200;</mo><mo>&#x2208;</mo><mi mathvariant="normal">&#x211D;</mi></mrow></mstyle></math>.

  2. <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathsize="18px">y</mi><mo mathsize="18px">'</mo><mo mathsize="18px">&lt;</mo><mn mathsize="18px">0</mn><mo mathsize="18px">,</mo><mo mathsize="18px">&#x2200;</mo><mo mathsize="18px">&#x2208;</mo><mi mathvariant="normal" mathsize="18px">&#x211D;</mi></math>.

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có đồ thị hàm số đi xuống trên mỗi khoảng nên .

Ta có đồ thị hàm số đi xuống trên mỗi khoảng  nên .

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG