Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = c x + d a x + b ​ có đồ thị như hình vẽ Khẳng định nào sau đây đúng?

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ

Khẳng định nào sau đây đúng?

 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Từ đồ thị của hàm số ta suy ra: Tiệm cận đứng x = − c d ​ < 0 ⇒ c d > 0 ( 1 ) Tiệm cận ngang y = c a ​ > 0 ⇒ a c > 0 ( 2 ) Từ (1),(2) suy ra a d > 0 Giao điểm với trục hoành x = − a b ​ > 0 ⇒ ab < 0 Vậy ta có ab < 0 v a ˋ a d > 0

Chọn A

Từ đồ thị của hàm số ta suy ra:

Tiệm cận đứng 

Tiệm cận ngang 

Từ (1),(2) suy ra 

Giao điểm với trục hoành 

Vậy ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = a x ( 0 > a  = 1 ) đồng biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) và hàm số y = b x ( 0 > b  = 1 ) nghịch biến trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG