Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ

Hàm số  đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Dựa vào đồ thị, ta thấy hàm số đồng biến trên các khoảng ( 0 ; 2 )

Chọn D

Dựa vào đồ thị, ta thấy hàm số đồng biến trên các khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào dưới đây ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG