Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ:

Hàm số  có bao nhiêu điểm cực trị ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta tịnh tiến đồ thị hàm số sang phải 3 đơn vị sẽ thu được đồ thị hàm số . Do đó, số điểm cực trị của hàm số sẽ không thay đổi. Hàm số có 4 điểm cực trị do đó hàm số cũng có 4 điểm cực trị.

Ta tịnh tiến đồ thị hàm số  sang phải 3 đơn vị sẽ thu được đồ thị hàm số . Do đó, số điểm cực trị của hàm số sẽ không thay đổi.

Hàm số  có 4 điểm cực trị do đó hàm số  cũng có 4 điểm cực trị.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đạo hàm , . Tập hợp tất cả các giá trị của tham số để hàm số có 2 điểm cực trị là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG