Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có bao nhiêu điểm cực đại ?

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ:

Hàm số  có bao nhiêu điểm cực đại ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tịnh tiến đồ thị xuống dưới 2011 đơn vị, ta thu được đồ thị nên do đó không làm thay đổi số điểm cực trị của đồ thị hàm số. Đồ thị hàm số có 2 điểm cực đại nên d o đó hàm số cũng có 2 điểm cực đại.

Tịnh tiến đồ thị  xuống dưới 2011 đơn vị, ta thu được đồ thị  nên do đó không làm thay đổi số điểm cực trị của đồ thị hàm số. Đồ thị hàm số  có 2 điểm cực đại nên do đó hàm số  cũng có 2 điểm cực đại.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị ?

18

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG