Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập tất cả các giá trị của tham số m đểphương trình có 2 nghiệm phân biệt thuộc đoạn [ − 3 ​ ; 3 ​ ] . Tìm số phần tử của S

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình italic f open parentheses 3 − square root of 4 − italic x squared end root close parentheses equals italic m có 2 nghiệm phân biệt thuộc đoạn .


Tìm số phần tử của S 

R. Robo.Ctvx5

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t = 3 − 4 − x 2 ​ Với mỗi t ∈ ( 1 ; 2 ] ta có 2 giá trị của x ∈ [ − 3 ​ ; 3 ​ ] . Ta có phương trình f ( t ) = m , t ∈ [ 1 ; 2 ] . Để phương trình có 2 nghiệm phâm biệt khi − 1 < m ≤ 3

 

italic f open parentheses 3 − square root of 4 − italic x squared end root close parentheses equals italic m

Đặt 

not stretchy rightwards double arrow italic t to the power of prime equals fraction numerator italic x over denominator square root of 4 − italic x squared end root end fraction semicolon italic t to the power of prime equals 0 not stretchy comes from italic x equals 0 semicolon italic y 0 equals 1 comma italic y square root of 3 equals 2 comma italic y − square root of 3 equals 2. italic t element of left square bracket 1 semicolon 2 right square bracket

Với mỗi  ta có 2 giá trị của .
Ta có phương trình .


Để phương trình có 2 nghiệm phâm biệt khi 

 

 

2

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số f(x)=x 2 ?⁡

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG