Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m phương trình f ( 2 ​ sin ( x ) + 2 1 ​ cos ( x ) + 2 1 ​ ) = f ( m ) có nghiệm

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m phương trình  có nghiệm 

  1. 4

  2. 7

  3. 6

  4. 5

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t = 2 ​ sin ( x ) + 2 1 ​ cos ( x ) + 2 1 ​ , ta có: t − 2 1 ​ = 2 3 ​ ( 3 2 2 ​ ​ sin ( x ) + 3 1 ​ cos ( x ) ) = 2 3 ​ ( sin ( x ) cos ( α ) + cos ( x ) sin ( α ) ) (Với cos ( α ) = 3 2 2 ​ ​ ) ⇔ t − 2 1 ​ = 2 3 ​ sin ( x + α ) Suy ra: − 2 3 ​ ≤ t − 2 1 ​ ≤ 2 3 ​ ⇔ − 1 ≤ t ≤ 2 Từ đồ thị hàm số suy ra: t ∈ [ − 1 ; 2 ] ⇔ − 1 ≤ f ( t ) ≤ 5 Vậy để phương trình f ( 2 ​ sin ( x ) + 2 1 ​ cos ( x ) + 2 1 ​ ) = f ( m ) có nghiệm thì − 1 ≤ f ( m ) ≤ 5 Từ đồ thị suy ra: m ∈ { − 2 ; − 1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 } . Vậy có 6 giá trị nguyên của m

Đặt , ta có:

 (Với )

Suy ra: 

Từ đồ thị hàm số suy ra: 

Vậy để phương trình  có nghiệm thì 

Từ đồ thị suy ra: . Vậy có 6 giá trị nguyên của m

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ: Hàm số có mấy điểm cực trị ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG