Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = c x + d a x + b ​ có đồ thị như hình vẽ. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

  1. Hàm số  có hai điểm cực trị trái dấu.

  2. Đồ thị hàm số  cắt trục tung tại điểm có tung độ dương.

  3. Đồ thị hàm số  có hai điểm cực trị nằm bên phải trục tung.

  4. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số  nằm bên trái trục tung.

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ đồ thị ta có: A. Hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d có hai điểm cực trị trái dấu ⇔ y ′ = 3 a x 2 + 2 b x + c có hai nghiệm trái dấu ⇔ 3 a . c < 0 ⇔ a . c < 0 .. Đúng với (1) B. Đồ thị hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d cắt trục tung tại điểm có tung độ dương. Sai Suy ra d > 0 Chưa đủ để kết luận c d ​ > 0 vì ở đây c >0 hoặc c <0 ví dụ như hàm số y = − 3 x − 5 − x − 2 ​ ; y = 3 x + 5 x + 2 ​ rõ ràng − 5 − 2 ​ = 5 2 ​ > 0 C. Đồ thị hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d có hai điểm cực trị nằm bên phải trục tung.Sai vì D. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d nằm bên trái trục tung. Sai vì Hoành độ tâm đối xứng là nghiệm của y"=0 ⇔ x = − 3 a b ​ Yêu cầu của đề hoành độ tâm đối xứng âm nên − 3 a b ​ < 0 ⇔ a b ​ > 0 Trái với (3)

Từ đồ thị ta có:

A. Hàm số  có hai điểm cực trị trái dấu  có hai nghiệm trái dấu . . Đúng với (1)

B. Đồ thị hàm số  cắt trục tung tại điểm có tung độ dương. Sai Suy ra  Chưa đủ để kết luận vì ở đây c > 0 hoặc c < 0 ví dụ như hàm số  rõ ràng 

C. Đồ thị hàm số  có hai điểm cực trị nằm bên phải trục tung. Sai vì

D. Tâm đối xứng của đồ thị hàm số  nằm bên trái trục tung. Sai vì

Hoành độ tâm đối xứng là nghiệm của y"=0 

Yêu cầu của đề hoành độ tâm đối xứng âm nên  Trái với (3)

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường thẳng AB có hình chiếu vuông góc trên mặt phẳng (P)là đường thẳng AC. Góc giữa đường thằng ABvà mặt phẳng (P)là . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG