Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số y = f ( x ) đồng biến trên khoảng nào sau đây:

Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số  đồng biến trên khoảng nào sau đây:

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Phương pháp: Dựa vào đồ thị hàm số xác định các khoảng đơn điệu của hàm số. Cách giải: Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số y = f ( x ) đồng biến trên ( − ∞ ; − 1 ) và ( 0 ; 1 )

Đáp án C

Phương pháp:
Dựa vào đồ thị hàm số xác định các khoảng đơn điệu của hàm số.
Cách giải:
Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy hàm số  đồng biến trên  và 
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG